کوسن

افشاری
آبی روشن
مشاهده

تعداد رنگ : 5 رنگ پود و 1 رنگ تار

سایز : 50*50

ابریشم ویسکوز

مشاهده
سلطنتی
قرمز روشن
مشاهده

تعداد رنگ : 9 رنگ پود 1 رنگ تار

سایز : 50*50

الیاف ویسکوز (ابریشم)

مشاهده
سلطنتی
آبی روشن
مشاهده

تعداد رنگ : 9 رنگ پود 1 رنگ تار

سایز : 50*50

الیاف ویسکوز (ابریشم)

مشاهده
بختیاری
سرمه ای حاشیه زربافت
مشاهده

تعداد رنگ : 7 رنگ پود و 1 رنگ تار(14 رنگ مجازی)

سایز : 50*50

الیاف ویسکوز (ابریشم)

مشاهده
بختیاری
زرشکی حاشیه زربافت
مشاهده

تعداد رنگ : 7 رنگ پود و 1 رنگ تار

سایز : 50*50

الیاف ویسکوز (ابریشم)

مشاهده